Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“)v souladu s ustanovením § 1751 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavřené mezi společností myMedical Prague MMP s.r.o., IČO: 27207391, se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 104484, (dále jako „Společnost“) jako zprostředkovatelem a provozovatelem webových stránek www.myMedicalPrague.com (dále jen „Webové stránky“), a zákazníky, kteří u Společnosti prostřednictvím Webových stránek poptají služby (dále jen „Zákazník“).
  2. Společnost poskytuje služby zprostředkování vybraných zdravotních služeb z oblasti plastické a estetické chirurgie a stomatologie prezentovaných na Webových stránkách Společnosti zde www.myMedicalPrague.com (dále jen „Zdravotní služby“), které poskytují zdravotnická zařízení, se kterými Společnost spolupracuje, (dále jen „Kliniky“). Smlouva o poskytnutí Zdravotních služeb, bude uzavřena mezi Zákazníkem a Klinikou, (dále jen „Smlouva s Klinikou“). Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Společnost není poskytovatelem zdravotních služeb, poskytovatelem zdravotních služeb je Klinika. Společnost dále nabízí Zákazníkovi zprostředkování doplňkových služeb (např. odvoz z letiště, zajištění ubytování, zajištění letenek, zasílání informací a doporučení apod.) (dále jen „Doplňkové služby“).
  3. Kontaktní údaje Společnosti
   poštovní adresa pro doručování: Bolzanova 1679/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00
   e-mail: info@mymedicalprague.com
   telefon: +420776817044
  4. Podnikatelem je osoba, která ve smyslu ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, a osoba zapsaná v obchodním rejstříku, (dále jen „Podnikatel“).
  5. Spotřebitelem je každý člověk, který při uzavírání kupní smlouvy nebo při jednání s Prodávajícím ve smyslu § 419 Občanského zákoníku jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, (dále jen „Spotřebitel“). Zákazník je spotřebitelem.
  6. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na vzájemná práva a povinnosti Společnosti a Spotřebitele. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od Společnosti je právnickou osobou či osobou jednající v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání, a to v mezích právních předpisů.
  7. Tyto Obchodní podmínky a Informace o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Společností a Zákazníkem. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek a Informacemi o ochraně osobních údajů https://mymedicalprague.com/cs/ochrana-osobnich-udaju/.
 2. Objednávka a uzavření smlouvy mezi Zákazníkem s Společností
  1. Zákazník vyplněním objednávkového formuláře na Webových stránkách poptá u Společnosti zprostředkování Zdravotních služeb. Objednávka je dokončena okamžikem kliknutí na tlačítko „dokončit objednávku“, „potvrdit poptávku“ či „odeslat poptávku“.
  2. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem požadovaných údajů a náležitostí, tj. povinných polí. Zákazník může dále vyplnit také nepovinná pole nebo nahrát fotografie a audiovizuální záznamy zaznamenávající část těla na nichž má být poptávaná Zdravotní služba zaměřena.
  3. Zákazník je povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené Zákazníkem v rámci objednávky jsou považovány za správné. Před odesláním objednávky může Zákazník zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
  4. Prezentace Zdravotních služeb na Webových stránkách je pouze informativního charakteru a Společnost není povinna zprostředkovat tyto služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Zákazník bere výslovně na vědomí, že Společnost není poskytovatelem Zdravotních služeb, poskytovatelem Zdravotních služeb je Klinika.
  5. Společnost zašle Zákazníkovi na e-mail Zákazníka uvedený v objednávce potvrzení o přijetí objednávky. Okamžikem doručení potvrzení objednávky Zákazníkem je mezi Zákazníkem a Společností uzavřena smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Obchodní podmínky (včetně všech jejich součástí), na základě které se Společnost zaváže zejména zprostředkovat Zákazníkovi příležitost uzavřít Smlouvu s Klinikou a dále rámcová smlouva o poskytování Doplňkových služeb, (dále jen „Smlouva“).
  6. V případě, že Společnost není schopna nabídnout poptávanou službu, respektive zprostředkovat Zákazníkem poptávanou Zdravotní službu, zašle Zákazníkovi informaci, že zprostředkování poptávané Zdravotní služby není ze strany Společnosti možné, popřípadě zašle Zákazníkovi pozměněnou nabídku s uvedením variant nabízených Zdravotních služeb, a to na e-mail Zákazníkem udaný v objednávce. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací pozměněné nabídky Zákazníkem prostřednictví e-mailu.
  7. Smlouva se uzavírá v jazyce českém, anglickém, italském nebo německém, a to dle volby Zákazníka.
  8. Zákazník bere na vědomí, že Společnost působí také jako zprostředkovatel pro Kliniky, kterým poskytuje úplatné služby zprostředkování.
  9. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit Obchodní podmínky (včetně všech jejich součástí), přičemž pro Zákazníky jsou platné vždy Obchodní podmínky platné a účinné ke dni uzavření smlouvy o zprostředkování.
  10. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon apod.) si hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby, tj. Společnost si neúčtuje žádné další poplatky.
 3. Zajištění příležitosti uzavřít Smlouvu s Klinikou
  1. Zákazník je povinen sdělit Společnosti všechny pro něj rozhodné skutečnosti (např. požadovaný termín, omezení na straně Zákazníka apod.).
  2. Společnost Zákazníkovi zašle předběžnou nabídku, která slouží jako podklad pro zprostředkování Smlouvy s klinikou, ve které bude uveden typ Zdravotní služby, předběžná cena Zdravotní služby, případně termín (je-li v té době již znám) (dále jen „Předběžná cenová nabídka“). Zákazník bere na vědomí, že předběžná cena uvedená v Předběžné cenové nabídce se může měnit v návaznosti na specifika zdravotní služby, která bude Zákazníkovi poskytnuta (např. v návaznosti na typ zvolených implantátů, zdravotní stav Zákazníka apod.).
  3. Zákazník je povinen Předběžnou cenovou nabídku bez zbytečného odkladu potvrdit nebo odmítnout, (dále jen „Potvrzení“).
  4. Zákazník se zavazuje, že pokud mu Společnost zprostředkuje příležitost uzavření Smlouvy s Klinikou, která bude odpovídat Zákazníkem poptávané Zdravotní službě, a potvrdí Společnosti, že s nabídnutou službou souhlasí zasláním zálohy v dohodnuté výši, že tuto Smlouvu s Klinikou uzavře nejpozději k datu dohodnutého zákroku.
  5. V případě, že Zákazník poruší svou povinnost dle odst. 3.4 uzavřít Smlouvu s Klinikou, zavazuje se zaplatit Společnosti smluvní pokutu ve výši 500 EUR (slovy: pět set euro) / 13.000,- Kč (třináct tisíc korun českých) (dále jen „Pokuta“). Ujednáním o Pokutě není dotčen nárok Společnosti na zaplacení náhrady škody či jiné újmy v plné výši. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Zákazník není povinen hradit Pokutu v případě, že Smlouva s Klinikou nebude uzavřena z důvodů na straně Kliniky.
  6. Zákazník bere na vědomí, že Klinika může odmítnout poskytnutí poptávané Zdravotní služby s ohledem na nepříznivý zdravotní stav Zákazníka. Neuzavření Smlouvy s Klinikou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu Zákazníka je důvodem na straně Zákazníka.
 4. Poskytnutí Doplňkových služeb
  1. Zákazník může dále využít nabídky Doplňkových služeb nabízených Společností. Společnost zejména nabízí možnost zprostředkování ubytování, letenek, přepravy mezi letištěm, ubytovacím zařízením a Klinikou apod.
  2. Nabídku Doplňkových služeb zasílá Společnost v mezidobí odsouhlasení Zdravotní služby a poskytnutím Zdravotní služby. Zákazník si může Doplňkové služby objednat elektronicky prostřednictvím e-mailu přímo u Společnosti.
  3. Zprostředkování Doplňkových služeb dle Smlouvy je bezúplatné. Společnost však není poskytovatelem těchto služeb, a tudíž samotná cena služeb (tj. cena ubytování, letenek, dopravy atd.) je odvislá od třetích osob. Zákazník bere na vědomí, že cenu služeb (např. ubytování, letenek apod.) si Zákazník hradí sám, a to přímo poskytovateli takové služby (např. provozovateli hotelu, kde bude Zákazník ubytován apod.).
 5. Záloha a další podmínky
  1. Činnost Společnosti dle Smlouvy je bezúplatná, Zákazník tedy není povinen Společnosti za poskytování služeb dle Smlouvy platit.
  2. Zákazník se zavazuje, že do5ti pracovních dnů od Potvrzení Předběžné cenové nabídky zaplatí Společnosti částku 500 EUR (slovy: pět set euro) / 13.000,- Kč (třináct tisíc korun českých) (dále jen „Záloha“). Výši Zálohy mohou Zákazník a Společnost dohodnout v odlišné výši, nebude-li individuálně dohodnuta jiná cena, platí výše Zálohy uvedená v této Smlouvě. Záloha není úplatou za služby Společnosti dle Smlouvy.
  3. V případě, že Zákazník uzavře Smlouvu s Klinikou, zavazuje se Společnost, že částku ve výši Zálohy zaplatí Klinice a uhradí tak za Zákazníka část ceny Zdravotních služeb dle Smlouvy s Klinikou. Okamžikem splnění závazku Společnosti zaplatit Klinice částku ve výši Záloha zaniká závazek Společnosti vrátit Zálohu Zákazníkovi.
  4. V případě, že Zákazník Smlouvu s Klinikou neuzavře a vznikne mu povinnost uhradit Společnosti Pokutu, je Společnost oprávněna započíst Zálohu na Pokutu; v takovém případě nebude Záloha Zákazníkovi vrácena.
  5. V případě, že Společnost nezprostředkuje uzavření Smlouvy s Klinikou nebo k uzavření Smlouvy s Klinikou nedojde z důvodů na straně Společnosti nebo Kliniky, zavazuje se Společnost vrátit Zákazníkovi Zálohu.
  6. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že sjednanou cenu Zdravotních služeb dle Smlouvy s Klinikou je Zákazník povinen hradit přímo Klinice, která tuto Zdravotní službu Zákazníkovi poskytne.
  7. Cena je splatná okamžikem obstarání příležitosti uzavřít smlouvu o poskytnutí Zdravotních služeb. Ustanovení § 2447 odst. 2, § 2450 a § 2449 Občanského zákoníku se nepoužijí.
  8. Záloha bude zaplacena bezhotovostně bankovním převodem na účet Společnosti vedený u Komerční banky, č.ú. 35-3717670267/0100, IBAN: CZ5101000000353717670267, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
  9. V případě bezhotovostní platby je povinnost Zákazníka zaplatit Zálohu splněna okamžikem připsání částky na účet Společnosti. Zákazník je povinen zajistit, aby na účet Společnosti byla připsána částka v plné výši Zálohy. Zákazník nese veškeré bankovní poplatky či poplatky způsobené převodem kurzu měn.
 6. COVID-19
  1. V případě, že nebude z důvodů epidemie COVID-19 možné ze strany Společnosti poskytnout službu dle této Smlouvy a/nebo nebude možné v dohodnutém termínu poskytnout Zdravotní službu ze strany Kliniky, případně nebude ze závažných objektivních důvodů možné, aby Zákazník v dohodnutém termínu Zdravotní službu podstoupil (např. z důvodu zákazu vstupu osob ze země Zákazníka na území České republiky), bude situace řešena dohodou, a to dle aktuální situace, individuálních potřeb Zákazníka a možností Společnosti a Kliniky.
 7. Odstoupení od Smlouvy
  1. Zákazník, jakož i Společnost mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodů sjednaných ve smlouvě nebo z důvodů stanovených zákonem.
  2. Při uzavření Smlouvy prostřednictvím Webových stránek dochází k uzavření smlouvy distančním způsobem. Od této Smlouvy má Zákazník právo odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní bez udání důvodu, přičemž tato lhůta začíná Zákazníkovi běžet ode dne uzavření Smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty odeslat.
  3. Společnost má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se plnění dle Smlouvy stane nemožným nebo je její splnění možné jen za ztížených podmínek.
  4. Odstoupení od Smlouvy musí mít formu jednoznačného prohlášení (např. ve formě dopisu). Odstoupení od smlouvy může Zákazník zaslat elektronicky na e-mail Společnosti info@myMedicalPrague.com nebo písemně na adresu sídla Společnosti.
  5. Jsou-li se službou poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Společností a Zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Zákazníka od Smlouvy odstoupit dle § 1829 Občanského zákoníku, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen vrátit i veškeré s ním poskytnuté dárky.
 8. Práva Zákazníka z vadného plnění a reklamace
  1. Společnost odpovídá Zákazníkovi za řádné plnění služeb dle Smlouvy (tj. zprostředkovatelské služby).
  2. Společnost pouze zprostředkovává příležitost uzavřít Smlouvu s Klinikou. Společnost není poskytovatelem Zdravotních služeb, a tedy neodpovídá za kvalitu, řádnost a včasnost poskytnutých Zdravotních služeb. Za poskytování Zdravotních služeb odpovídá Klinika jako poskytovatel Zdravotních služeb. Případnou reklamaci Zdravotní služeb musí Zákazník učinit u Kliniky.
  3. Společnost dále zprostředkovává Doplňkové služby, není však jejich poskytovatelem. Za kvalitu, řádnost a včasnost poskytnutých Doplňkových služeb odpovídá poskytovatel konkrétní Doplňkové služby. Případnou reklamaci Doplňkových služeb musí Zákazník učinit u poskytovatele Doplňkové služby.
  4. V případě, že Zákazník zjistí, že služba zprostředkování byla poskytnuta vadně, tj. v rozporu se Smlouvou, má Zákazník právo uplatnit reklamaci. Vadu má Zákazník právo vytknout bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit.
  5. Reklamaci lze uplatnit elektronicky na e-mail Společnosti info@myMedicalPrague.com nebo písemně dopisem na adresu sídla Společnosti. Zákazník v reklamaci uvede popis vady a zjištěný rozpor se smlouvou a dále e-mail pro následnou komunikaci.
  6. Přijetí reklamace Společnost Zákazníkovi potvrdí elektronicky na e-mail pro tyto účely Zákazníkem uvedený, není-li takový e-mail uveden, pak na e-mail uvedený v objednávce.
  7. Společnost reklamaci vyřídí do 30 dnů. Protokol o vyřízení reklamace bude Zákazníkovi zaslán e-mailem.
 9. Další práva a povinnosti stran
  1. Uzavřená Smlouva a další související dokumenty jsou Společností archivovány v elektronické podobě po dobu jednoho roku po uplynutí promlčecí lhůty nároků Společnosti vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, tedy zpravidla nejméně po dobu čtyř let od uzavření Smlouvy, vždy však nejdéle po dobu přípustnou dle příslušných právních předpisů, Společnost k ní na požádání umožní Zákazníkovi přístup.
  2. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1. písm. e) Občanského zákoníku.
  3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 10. Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu
  1. Zákazník je při řešení případných sporů se Společností oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Zákazník může rovněž využít ODR platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí.
  2. Zákazník se může se stížností obrátit na orgány státního dozoru nebo orgány dohledu. A to zejména na Českou obchodní inspekci, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, a další.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Společnost je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“) a jako správce a zpracovatel pro Kliniky zpracovává veškeré osobní údaje Zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména GDPR a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Společnost zpracovává osobní údaje primárně jako správce osobních údajů za účelem poskytnutí služeb Zákazníkovi. Společnost dále osobní údaje zpracovává rovněž jako zpracovatel pro jednotlivé Kliniky, činí tak na základě smluv o zpracování uzavřených mezi Společností a Klinikami. V takovém případě se Společnost při zpracování osobních údajů řídí nejen obecně závaznými právními předpisy, ale také smlouvami o zpracování, jakož i pokyny Klinik.
  3. Více informací o ochraně osobních údajů lze nalézt v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů: https://mymedicalprague.com/cs/ochrana-osobnich-udaju/
 12. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vyplývající a související se Smlouvou, popřípadě kupní smlouvou na Doplňkové služby, jejichž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky.
  2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021 a jsou k dispozici v sídle Společnosti nebo elektronicky na adrese https://mymedicalprague.com/cs/obchodni-podminky/.
FeedBack

  Feedback

  How do you like the web pages?


  Thanks for cooperation
  myMedical Prague

  Close